www.kovzel.ruтел. (812) 571-69-52, (812) 571-14-33

Лауреаты и дипломанты

2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г.


Лауреаты и дипломанты конкурса «ВЕСНА ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ - 2018»
ЛАУРЕАТЫ
ДИПЛОМАНТЫ


Лауреаты и дипломанты конкурса «ВЕСНА ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ -2017»


Лауреаты и дипломанты «ВЕСНА ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ-2016»


Лауреаты и дипломанты конкурса -2015